Tầm nhìn

  • Tầm nhìn của CCD: Một xã hội mà ở đó không còn đói nghèo, mọi người được tôn trọng, đối xử công bằng và được hưởng các quyền cơ bản để có cuộc sống phẩm giá.

Sứ mệnh

  • Sứ mệnh của CCD: Chung sức với người nghèo, người dân tộc thiểu số nhằm xoá bỏ đói nghèo vươn tới cuộc sống bình đẳng, công bằng và hạnh phúc.

Các giá trị: 

Tất cả các chương trình và sáng kiến của CCD đều dựa trên những giá trị cơ bản sau:

  • Trao niềm tin, tạo động lực và ủng hộ các sáng kiến của cộng đồng nhằm đem lại tác động mạnh mẽ tới bản chất của nghèo đói.
  • Đoàn kết, sát cánh với người nghèo, người dân tộc trong công cuộc phát triển.
  • Lấy lợi ích chính đáng của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn làm nền tảng cho mọi hoạt động.
  • Phát huy quyền làm chủ của người nghèo, phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số.
  • Trung thực và minh bạch, Bình đẳng và công bằng, Khiêm tốn và giản dị trong thái độ và hành vi, Tôn trọng lẫn nhau.