Chương trình tín dụng

1. Các quy định về thành viên vay vốn.

1.1. Là thành viên chính thức của Chương trình, đủ 18 tuổi đến hết 64 tuổi (bao gồm cả Nam giới và Nữ giới), có sức khỏe và tinh thần tốt.

1.2. Chấp hành tốt, nghiêm túc các quy định của Chương trình. Thực hành tiết kiệm tốt, hoàn trả gốc và lãi vốn vay đúng hạn, sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả.

1.3. Trong cùng một hộ có nhiều gia đình sống chung, có kinh tế độc lập, có mục đích sử dụng vốn khác nhau thì được vay vốn theo gia đình.

1.4. Các cá nhân không phải chủ hộ/gia đình (những người sống phụ thuộc) không được vay vốn.

2. Mục đích sử dung vốn

2.1. Thành viên được vay vốn với các mục đích: Tiêu dùng, Kinh doanh thương mại, dịch vụ, Sản xuất nông, lâm nghiệp, Nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, với các mục đích Khác yêu cầu nêu rõ.

2.2. Thành viên vay vốn với mục đích Kinh doanh thương mại, dịch vụ cần cung cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu có).

3. Các loại vốn vay.

3.1. Áp dụng duy nhất một loại vốn vay theo vòng, cụ thể như sau:

Mức vay mỗi vòng Khoản vay chỉ tính gốc Gốc + lãi hoàn trả mỗi tháng Mức phí
Vòng 1

 

3.000.000 276.000 60.000
6.000.000 552.000 120.000
9.000.000 828.000 180.000
12.000.000 1.104.000 240.000
15.000.000 1.380.000 300.000
Vòng 2 18.000.000 1.656.000 360.000
21.000.000 1.932.000 420.000
Vòng 3 24.000.000  2.208.000  480.000
Vòng 4 27.000.000  2.484.000  540.000
Vòng 5 30.000.000  2.760.000  600.000

3.2. Lãi suất cho vay 10,4%/năm, lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ. Phí tư vấn sử dụng vốn được áp dụng trên từng món vay với mức 2%/món vay.

3.3. Thành viên hoàn trả gốc và lãi vốn vay theo lịch cố định hàng tháng, trong 12 tháng.