Lịch sử hình thành

Trung tâm Phát triển Cộng đồng, tiền thân là tập thể cán bộ/nhân viên Dự̣ án Phảt triển nông thôn tổng hợp Lai Châu, giai đoạn 1997-2004, do Công ty sổ xố Vương Quốc Anh tài trợ thông qua tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV). Đây là lực lượng chủ chốt trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ của dự án trên địa bàn huyện Điện Biên và Thị xã Điện Biên Phủ tỉnh Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên).

Sau gần 8 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng các cán bộ/nhân viên dự án đã tích lũy được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo, tâm huyết với lĩch vực phát triển, nhiệt tình làm việc có uy tín với cộng đồng, các tổ chức trong nước và quốc tế và được UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen ghi nhận thành tích đóng góp trong công cuộc phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Với những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, tập thể cán bộ/nhân viên Dự án đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và miên núi Điện Biên (TechnoAid). Trung tâm được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-CT,ngày 14/10/2003 của Hội Khoa Học Kinh Tế Việt Nam và giấy đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-203 ngày 13/01/2004 của Bộ Khoa học Công nghệ.

Năm 2006 tập thể cán bộ/nhân viên TechnoAid tại tỉnh Điện Biên đã tách ra thành lập Trung Tâm Phát triển Cộng đồng.

  • Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD) được thành lập theo QĐ số 308/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên
  • Quyết định số1040/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên thay thế quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 27/03/2006.
  • Giấy chứng nhận đăng ký chương trình dự án tài chính vi mô số 828/CNĐK-TCVM ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhanh tỉnh Điện Biên.
  • Trung tâm Phát triển Cộng đồng tỉnh Điện Biên là tổ chức phi chính phủ Việt Nam, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, trực thuộc Ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Điện Biên.
  • Trung tâm hoạt động theo phương thức tự nguyện, tự chủ, tự tạo nguồn vốn và tự trang trải về kinh phí hoạt động, đảm bảo thu đủ bù đắp chi phí vận hành bộ máy và chi phí khác tiến tới bền vững về mặt tổ chức và tài chính. Hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tăng thu nhập, gây dựng tài sản, cải thiện điều kiện sống cơ bản của cá nhân, gia đình và các công đồng. Cung cấp các dịch vụ tiết kiệm – tín dụng, đào tạo nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học công nghệ và các mục tiêu phát triển cộng đồng nói chung theo phương châm khuyến khích sự chủ động cùng tham gia của đối tác và người hưởng lợi, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế – xã hội.