Chương trình tiết kiệm

1. Tiết kiệm quy định (TKQĐ).

1.1. Tiết kiệm quy định là khoản tiết kiệm khi thành viên tham gia vào Chương trình bắt buộc phải gửi tại các nhóm, cụm, cụ thể như sau:

Vòng vay Khoản vay chỉ tính gốc Tiết kiệm quy định mỗi tháng
Không vay vốn 50.000
Vòng 01 3.000.000 54.000
6.000.000 58.000
9.000.000 62.000
12.000.000 66.000
15.000.000 70.000
Vòng 02 18.000.000 74.000
21.000.000 78.000
Vòng 03 24.000.000  82.000
Vòng 04 27.000.000  86.000
Vòng 05 30.000.000  90.000

1.2. Lãi tiền gửi TKQĐ là 0,5%/ tháng, lãi cộng vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo.

1.3. Thành viên chỉ được rút một phần hoặc toàn bộ tiền TKQĐ sau khi đã hoàn trả đầy đủ gốc, lãi vốn vay, rút toàn bộ khi xin ra khỏi chương trình.

1.4. Thành viên rút toàn bộ TKQĐ và xin ra khỏi chương trình, khi quay lại tham gia Chương trình thì được coi là thành viên mới và mọi quy trình được áp dụng như thành viên mới.

1.5. Trung tâm chỉ chi trả tiền rút TKQĐ cho thành viên, không áp dụng ủy quyền, nhận thay, nhận hộ. Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,

2. Tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn (TKTNKKH).

2.1. Tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn là khoản tiền tiết kiệm mà bất cứ thành viên nào có nhu cầu đều được tham gia với số tiền gửi tối thiểu là 50.000/tháng/thành viên.

2.2. Lãi tiền gửi TKTNKKH là 0,5%/ tháng, lãi cộng vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo.

2.3. Thành viên được rút TKTNKKH ra bất kỳ lúc nào có nhu cầu, tuy nhiên phải đăng ký với cụm trưởng, NVTKTD trước 01 tháng để Trung tâm có kế hoạch chuẩn bị tiền để chi trả.

2.4. Trung tâm chỉ chi trả tiền rút TKTNKKH cho thành viên, không áp dụng ủy quyền, nhận thay, nhận hộ. Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,

3. Tiết kiệm tự nguyện có kỳ hạn (TKTNCKH).

3.1. Tiết kiệm tự nguyện có kỳ hạn là khoản tiền tiết kiệm mà bất cứ thành viên nào có nhu cầu đều được tham gia với số tiền gửi tối thiểu là 50.000.000/lần gửi với kỳ hạn 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.

3.2. Lãi tiền gửi TKTNCKH tối thiểu là 7%/năm. Lãi được tính một lần vào cuối ký hạn gửi (khi đến hạn rút) và lãi suất thực tế thay đổi theo từng thời kỳ và không dưới 7%/năm.

3.3. Thành viên được rút TKTNCKH khi đến hạn, nếu thành viên rút TKTNCKH trước hạn thì lãi suất tiền gửi được tính bằng lãi suất tiền gửi TKTNKKH.

3.4 Nếu đến hạn mà thành viên không rút TKTNCKH và không có thông báo gia hạn, Trung tâm sẽ chuyển gốc và lãi của tiền gửi TKTNCKH sang thành TKTNKKH.

3.5. Trung tâm chỉ chi trả tiền rút TKTNCKH cho thành viên, không áp dụng ủy quyền, nhận thay, nhận hộ. Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản,